PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ KONSULTANTAMS 

JŪSŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS 

Mindletic – UAB Emocinis balansas, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 305553328, registruota adresu I. Kanto g. 2-3, LT-44296 Kaunas. Su mumis galite susisiekti: tel. Nr. +37063045689, el. paštas info@mindletic.com

SĄVOKOS 

Sutartis – tarp Konsultanto ir Mindletic sudaryta Bendradarbiavimo sutartis dėl Konsultavimo paslaugų teikimo Klientams, naudojant Mindletic mobiliąją programėlę. 

Reglamentas – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. 

Kitos šiame Pranešime vartojamos sąvokos atitinka Sutarties sąvokas.

JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS 

Jūsų asmens duomenys gali būti Mindletic tvarkomi šiais tikslais ir teisiniais pagrindais:

● Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas siekiu sudaryti Sutartį, taip pat būtinybe įvykdyti sudarytą Sutartį, arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis ir pareigomis. Reglamento 6 str. 1 d. b) p. 

● Jūsų asmens duomenis tam tikrais atvejais taip pat gali būti būtina tvarkyti, kad Mindletic galėtų įvykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles. Reglamento 6 str. 1 d. c) p. 

JŪSŲ ASMENS DUOMENYS, KURIUOS TVARKO Mindletic 

Mindletic gali gauti ir tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: 

● vardas, pavardė; 

● kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono Nr.); 

● informacija apie profesines kompetencijas ir patirtį (išsilavinimas, turima profesinė patirtis, jos trukmė, kalba, kuria teikiate konsultacijas, ir kita informacija, kuri yra reikalinga Konsultanto kompetencijai apibūdinti ir kurią Konsultantas pateikia Mindletic); 

● dokumentų, įrodančių profesines kompetencijas ir patirtį, kopijas (studijų baigimo dokumentų, sertifikatų, patvirtinančių profesinę kvalifikaciją kopijos, gyvenimo aprašymas); 

● individualios veiklos pažymėjimo kopija; 

● Jūsų nuotrauka; 

● susirašinėjimas su Mindletic, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties su Mindletic vykdymo metu (Konsultanto paslaugų Klientams teikimo organizavimas ir pan.). 

Mindletic tvarkomus Jūsų duomenis gali gauti arba prie jų prieigą turi: 

● Mindletic darbuotojai, atsakingi už bendradarbiavimą su partneriais, taip pat vykdantys informacinių sistemų priežiūros ir kitas įprastas verslo vykdymo funkcijas, kurioms gali reikėti duomenų;

● Informacinių sistemų, kurias Mindletic naudoja Sutarties vykdymui, tiekėjai ir prižiūrėtojai; 

● Tretieji asmenys, kurie teikia paslaugas Mindletic, pavyzdžiui, rinkodaros ir/arba reklamos agentūros, tekstų redagavimo paslaugas teikiantys subjektai;

● Kiti asmenys, kuriuos Mindletic pasitelkia Sutarties vykdymui arba kai perdavimas privalomas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais; 

● Jūsų duomenys, Sutartyje numatytais atvejais ir atsižvelgiant į jos sąlygas, taip pat gali būti viešai prieinami Mindletic sukurtose socialinių tinklų paskyrose;

● Jūsų duomenys gali būti perduodami į trečiąsias (ne ES) valstybes. Duomenų perdavimo už ES ribų saugumas užtikrinamas atitinkamiems paslaugų teikėjams įsipareigojant taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. 

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS 

Duomenys tvarkomi visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pasibaigus sutarčiai duomenys tvarkomi ir saugomi bendrąjį senaties laikotarpį (10 metų po Sutarties įvykdymo). 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Jūs turite teisę prašyti, kad Mindletic leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą. 

​Jūs taip pat turite teisę, neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt, jeigu manote, kad su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą.